Beleggingspanden.nl

Onzakelijke lening: "beter voorkomen dan niet meer genezen"

Onder de huidige economische omstandigheden hebben veel MKB-bedrijven, waaronder ook zeer gezonde bedrijven, grote moeite om kredietfaciliteiten te verkrijgen bij banken. Naast het verstrekken van zekerheden stellen banken strenge eisen aan het aflossingsschema. Het verstrekken van leningen aan MKB-bedrijven door gelieerde partijen lijkt in dat kader een oplossing te bieden. Veelal worden er dan leningen verstrekt onder “zachte” condities, met het risico dat de leningen door de fiscus als onzakelijk wordt bestempeld. De fiscale kwalificatie van de desbetreffende geldlening en het antwoord op de vraag of en, zo ja, in welke mate een lening onzakelijke voorwaarden/elementen bevat, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Sinds het bekende arrest van de Hoge Raad van 9 mei 2008, voert de fiscus een stringent beleid ten aanzien van kredietvoorziening binnen gelieerde verhoudingen. In het arrest was een geldverstrekking onder zodanige onzakelijke voorwaarden verstrekt, dat de geldverstrekker bij insolventie van de geldlener de vordering niet ten laste van de fiscale winst mocht afwaarderen met als gevolg dat een belastingplichtige geen ‘centen’ van de fiscus terug krijgt bij een afwaarderingsverlies. De fiscus is zeer alert op afwaarderingen van leningen binnen gelieerde verhouding geworden, zeker in tijden waarin de overheid ook op de kleintjes moet letten na alle financiële debacles en hulpoperaties in de bankenwereld.

Recentelijk heeft de Staatssecretaris van Financiën in een kamerbrief enkele uitspraken gedaan over deze problematiek. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat:

  • De omstandigheden waaronder een geldlening wordt verstrekt en de daarbij geldende voorwaarden zowel bij banken (niet- gelieerde verhoudingen) als binnen de familiesfeer (gelieerde verhoudingen) zeer divers zijn. Verschillen kunnen zich onder meer voordoen ten aanzien van (i) de gestelde zekerheden (ii) het gehanteerde rentepercentage (iii) de looptijd van de geldlening (iv) een aflossingsschema en (v) andere aspecten;
  • Als de binnen gelieerde verhoudingen overeengekomen voorwaarden niet (exact) overeenstemmen met de voorwaarden die banken stellen bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst van geldlening, dat niet zonder meer betekent dat de geldlening per definitie onzakelijk is;
  • Onder omstandigheden een gebrek aan zekerheden kan worden gecompenseerd door een hogere rente. Ook banken hanteren soms opslagpercentages. Waar de grenzen exact liggen, is op voorhand lastig aan te geven en wordt aan de uitvoeringspraktijk overgelaten;
  • Bij de fiscale behandeling van geldverstrekkingen de Inspecteurs van de Belastingdienst de redelijkheid en billijkheid niet uit het oog dienen te verliezen;
  • Gezien het sterkt casuïstische karakter van dit problematiek, een beleidsbesluit op dit terrein achterwege zal blijven.

De bovenstaande uitspraken van de Staatssecretaris zijn behulpzaam voor de fiscale praktijk, maar wij wijzen u graag naar de mogelijkheid om vooraf met de Inspecteur in (gezamenlijk) overleg te treden teneinde in een vroegtijdig stadium de vraag naar de zakelijkheid van de voorwaarden van een (te verstrekken) geldlening aan de orde te stellen, zodat de onzakelijkheid nog herstelt kan worden voordat het te laat is. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl