Beleggingspanden.nl

In aftrek brengen van kosten van tbs panden

De Hoge Raad heeft onlangs arrest gewezen over de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) en is daarbij ingegaan op de volgende vragen:

  1. Wat is het aanvangsmoment van de tbs-regeling?
  2. Zijn aanloopverliezen op vermogensbestanddelen vóór aanvang van de tbs-regeling aftrekbaar?

Aanvangsmoment tbs-regeling

De Hoge Raad oordeelde dat indien een onroerende zaak wordt aangeschaft met een gezamenlijke bedoeling van de tbs’er en een met hem gelieerde vennootschap (zoals een bv of een vof) om die zaak in gebruik te geven aan die vennootschap en de zaak voor dat gebruik gereed wordt gemaakt, is sprake van terbeschikkingstelling op het moment waarop de onroerende zaak is aangeschaft. Indien die gezamenlijke bedoeling niet in een overeenkomst is neergelegd, kan in voorkomende gevallen toch sprake zijn van terbeschikkingstelling. Dat is het geval als de aanschaf en het gereedmaken zijn geschied onder zodanige omstandigheden dat, indien de (toekomstige) gebruiker van de onroerende zaak een niet-gelieerde persoon zou zijn geweest, met deze persoon over die aanschaf en het gereedmaken voorafgaand afstemming zou hebben plaatsgevonden. Verder kan bij de aanschaf van een onroerende zaak slechts sprake zijn van terbeschikkingstelling, indien vanaf het moment van de aanschaf de onroerende zaak niet op enige andere wijze is gebruikt.

Aanloopverlies tbs-regeling

In een andere procedure oordeelde de Hoge Raad dat het aanloopverlies van een aan de eigen B.V. verhuurd winkelgedeelte niet aftrekbaar was. In een situatie als in die procedure was met de kosten en lasten uit de aanloopperiode al op forfaitaire wijze (namelijk in box 3) rekening gehouden. Doel en strekking van de regeling over de aftrekbaarheid van aanloopverliezen van een onderneming (die ook van toepassing is op tbs-situaties) staan aan aftrek van kosten en lasten van een vermogenbestanddeel in de weg, voor zover die kosten en lasten zijn toe te rekenen aan de periode waarin het desbetreffende vermogensbestanddeel deel uitmaakte van de rendementsgrondslag van box 3.

Wat betekent dit voor u?

Kosten en lasten die betrekking hebben op een tbs pand kunnen onder omstandigheden voor het tijdstip van feitelijke verhuur al in aftrek worden gebracht in box 1. Tot de kosten behoren ook de rentelasten van de financiering van een tbs pand. Indien de aanslagen inkomstenbelasting nog niet zijn opgelegd of nog binnen de bezwaartermijn zitten (6 weken na opleggen aanslag), kunt u een beroep doen op deze gunstige uitspraak.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl