Beleggingspanden.nl

Verhuur en verkoop beleggingspand met vrijstelling overdrachtsbelasting

Op 28 mei 2009 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Arnhem over de samenloop btw en overdrachtsbelasting bij nieuw vervaardigd vastgoed. De casus luidt als volgt.

Stichting E heeft een multifunctioneel voorzieningencentrum gerealiseerd. Het centrum bestaat uit een grote supermarkt, een apotheek, een gezondheidscentrum en diverse winkels. Boven het centrum bevinden zich woningen en onder het centrum bevindt zich een parkeergarage. Na de realisatie van het centrum zijn de woningen en de apotheek verkocht. E heeft vervolgens de supermarkt en een aantal parkeerplaatsen met ingang van 23 juli 2003 aan J verhuurd en een winkelruimte met ingang van 23 augustus 2003 aan K. Vervolgens verkoopt E de aan J en K verhuurde onroerende zaken en het gezondheidscentrum aan belanghebbende (X) en M. Ter zake van de hierbij verschuldigde overdrachtsbelasting beroept belanghebbende zich op de projectontwikkelaarsresolutie. De inspecteur verleent de kwijtschelding van overdrachtsbelasting alleen voor het gezondheidscentrum.

Rechtbank Arnhem beslist dat stichting E niet het oogmerk heeft gehad om de onroerende zaken te exploiteren en dat belanghebbende recht heeft op kwijtschelding van overdrachtsbelasting. Volgens de rechtbank blijkt uit een arrest van de Hoge Raad namelijk dat het oogmerk op het tijdstip van de feitelijke aanvang van de verhuur beslissend is. Volgens de rechtbank is uit de stukken en het verhandelde ter zitting aannemelijk geworden dat E de onroerende zaken aan J en K heeft verhuurd in het kader van de voorgenomen verkoop als beleggingsobject, zodat E niet het oogmerk heeft gehad om de onroerende zaak te exploiteren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Crop belastingadviseurs Nieuwegein
mr. drs. S.E. Bult

T: 030 604 00 35
E: sbult@crop.nl