Overdrachtsbelasting bij verkrijging van een woning tijdelijk verlaagd

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbericht geplaatst op donderdag 4 augustus 2011.


Financiën heeft de overdrachtsbelasting bij verkrijging van een woning tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. De tariefsverlaging werkt terug tot 15 juni 2011.

Financiën heeft besloten om de overdrachtsbelasting (OVB) bij de verkrijging van een woning per direct te verlagen van 6% naar 2%. De tariefsverlaging wordt meegenomen in het Belastingplan 2012. Vooruitlopend op die wetswijziging keurt Financiën goed dat het verlaagde tarief met ingang van 15 juni 2011 van toepassing is. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend; de datum van de 'voorlopige' koopakte is niet van belang.


De tariefsverlaging ziet uitsluitend op de verkrijging van woningen, of van rechten waaraan woningen zijn onderworpen, zoals een recht van vruchtgebruik, van bloot eigendom of van opstal. Woningen zijn alle onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. De tariefsverlaging is niet beperkt tot de ‘eigen woning’, maar ook voor woningen die aan een particulier worden verhuurd. Ook recreatie- en box 3 woningen komen in aanmerking voor het 2%-tarief. Tijdelijke leegstand vormt overigens geen beletsel voor de tariefsverlaging.

Bij onroerende zaken die niet volledig bestemd zijn voor bewoning – woon-winkelpand of een woon-praktijkpand – geldt de tariefsverlaging uitsluitend op de waarde van het gedeelte van het pand dat voor particuliere bewoning is bestemd.


Voor de verkrijging van aandelen in een OG-lichaam kan het tarief van 2% uitsluitend worden toegepast op de waarde van de aandelen indien en voor zover die betrekking heeft op woningen.


Voor vragen kunt u contact opnemen met:


Mr.drs. S.E. (Sjoerd) Bult

Crop Belastingadviseurs

E: sbult@crop.nl

T: 030 604 00 35