Beleggingspanden.nl

Aanvullende informatie - Steenvast Tielweg C.V.

Via Steenvast Tielweg C.V. biedt Steenvast B.V. beleggers de mogelijkheid om met hoog rendement te beleggen in bedrijfsonroerend goed. Meer in concreto: middels het van een sterke uitstraling voorziene kantoorpand aan de Tielweg 3 in Gouda.

Deze beleggingsvorm is bij uitstek geschikt voor vermogen dat direct rendement moet opleveren maar voor een langere periode kan worden vastgezet.

Uitleg over het project

Door de aard van de belegging (het betreft hier een bestaand bedrijfspand, dat onlangs ingrijpend is gemoderniseerd, met bewezen trouwe huurders) paart deze investering een hoog rendementsperspectief aan een relatief laag risico.

Het object

Steenvast Tielweg C.V. zal het kantoorpand Tielweg 3 in Gouda aankopen. Dit jonge, recentelijk geheel gemoderniseerde kantorengebouw is perfect gesitueerd op het bedrijventerrein Goudse Poort. Dit bedrijventerrein wordt momenteel door de gemeente Gouda gefaseerd van nieuw elan voorzien. Het deel met het betreffende gebouw krijgt naar verwachting nog dit jaar een grote opknapbeurt. Snelwegen (goede ontsluiting) liggen letterlijk en figuurlijk om de hoek. Het pand beschikt over een eigen parkeergarage met 75 parkeerplaatsen.

Meerdere huurders met meerjarige huurovereenkomsten

Zoals eerder aangegeven, betreft het betrouwbare huurders die al geruime tijd gebruikmaken van het pand. De huurcontracten kennen een looptijd van drie à vier jaar, met optie op verlenging: BGZ Wegvervoer (stichting vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties) huurt vanaf de bouw (sinds 1998 rechtstreeks). Atex Media Command (wereldwijd provider van software voor media) huurt vanaf de bouw (sinds 1994 rechtstreeks), Residence Facility Point (aanbieder van kleinschalige, representatieve kantoorruimten) huurt vanaf de bouw, tevens gebruiker van het pand.

Vrijstellingsregeling

Voor Steenvast Tielweg C.V. geldt een zogeheten vrijstellingsregeling. Een vergunning van een toezichthoudend orgaan (Autoriteit Financiële Markten) is zodoende niet vereist. De instelling staat daardoor niet onder toezicht van enigerlei toezichthoudende instantie.

Rendement

Het verwachte huurrendement bedraagt 13,61% van het bedrag van de inleg. Volgens prognose bedraagt het netto cash rendement voor belasting ruim 8% *1. Het betreft hier een inflatievaste uitkering, terwijl ook het beleggingsobject als zodanig relatief inflatiebestendig is. In bijgaande tabel *1 zijn de rendementen kort samengevat.
Open de tabel in pdf formaat

Fiscaal transparant

Door haar besloten karakter is Steenvast Tielweg C.V. fiscaal transparant voor de vennootschapsbelasting en derhalve niet zelfstandig belastingplichtig. De participaties zijn niet vrij overdraagbaar. Slechts bij vererving, of met uitdrukkelijke toestemming van alle andere vennoten, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Voordeel van deze constructie is dat voor het merendeel van de participanten de inkomsten in Box III van de inkomstenbelasting vallen. Over het in de C.V. belegde vermogen is dan slechts 1,2% belasting verschuldigd.

Uiteindelijke rendement

Het uiteindelijke rendement is afhankelijk van het resultaat gedurende de hele looptijd, die vermoedelijk circa tien jaar zal bedragen. Na afloop heeft iedere participant het vooruitzicht op een hoge slotuitkering wegens doorverkoop van het pand. Bij de rendementsberekening zijn belastingeffecten buiten beschouwing gelaten. Participaties zijn mogelijk vanaf € 25.000, met een minimale afname van twee participaties.

*1 Houd er rekening mee dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. Prognoses en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan projecten als dit zijn onvermijdelijk investeringsrisico's verbonden, die in de prospectus nader worden beschreven. In algemene zin wordt geadviseerd om slechts een beperkt deel van het vermogen te beleggen in onroerend goed. Belangstellenden wordt aangeraden om van tevoren zelfstandig advies in te winnen bij een beleggingsadviseur.

Aankondiging

De verkoop van de in totaal 87 participaties van € 25.000 euro met een minimumafname van twee stuks vindt plaats na aankondiging. U kunt inschrijven via een ondertekende verklaring van deelname, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vennootschappen moeten daarnaast een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel met de onderhandse volmacht meesturen. Bij overschrijding worden de participaties in principe toegewezen in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. De uiterlijke sluitingsdatum is 30 juni 2006.

Prospectus

Een prospectus met alle relevante informatie is verkrijgbaar via internet. Inlichtingen via Beleggingspanden.nl, waarna wij u graag in contact brengen met de contactpersoon van de betreffende Vastgoed CV. De inhoud van de prospectus is in alle gevallen bindend, ook ten opzichte van eventuele afwijkende informatie op deze site.

Kenmerken

  • Kantoorpand op uitstekende locatie in Gouda vlakbij snelweg
  • Geprognosticeerd rendement van 13,61% */**
  • Uitkeerbaar rendement volgens prognose 8% **
  • Inflatievaste uitkering
  • Meerdere betrouwbare huurders die al lang huren
  • Beoogde looptijd C.V. circa 10 jaar, met een hoge slotuitkering
  • Relatief inflatiebestendige belegging

* Het rendement is bepaald door het resultaat gedurende de looptijd te delen door de looptijd en het ingelegde kapitaal en is daardoor enkelvoudig.
** De rendementen zijn berekend zonder rekening te houden met belastingeffecten.
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor dit product is een uitgebreide prospectus opgesteld. Lees deze prospectus voordat u het product koopt.

Antwoordformulier:

Via het antwoordformulier kan u uw interesse aangeven voor wat betreft de Vastgoed C.V. (Steenvast Tielweg CV). Voor het antwoordformulier klik hier.